คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5

ปี รายการ/คำสั่ง หมายเหตุ
2563
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 50-63 เรื่องเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 51-63 เรื่อง ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 52-63 เรื่อง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 53-63 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรับค่าตอบแทนพิเศษ
บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรให้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 
2562
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 155-62 เรื่องเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 156-62 เรื่อง ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 157-62 เรื่อง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 158-62 เรื่อง เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรให้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว