คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5

ปี รายการ/คำสั่ง หมายเหตุ
2565
(ครึ่งปีหลัง)
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 130-65 เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 131-65 เรื่อง ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 132-65 เรื่อง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 133-65 เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดือนกำลังพลสำรอง
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 134-65 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรับค่าตอบแทนพิเศษ
 
2565
(ครึ่งปีแรก)
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 25-65 เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 26-65 เรื่อง ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 27-65 เรื่อง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 28-65 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรับค่าตอบแทนพิเศษ
 
2564
(ครึ่งปีหลัง)
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 125-64 เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 126-64 เรื่อง ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 127-64 เรื่อง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 128-64 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรับค่าตอบแทนพิเศษ
บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรให้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 
2564
(ครึ่งปีแรก)
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 30 - 64 เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 31 - 64 เรื่อง ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 32 - 64 เรื่อง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 33 - 64 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรับค่าตอบแทนพิเศษ
บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรให้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 
2563
(ครึ่งปีหลัง)
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 166-63 เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 167-63 เรื่อง ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 168-63 เรื่อง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 169-63 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรับค่าตอบแทนพิเศษ
บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรให้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 
2563
(ครึ่งปีแรก)
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 50-63 เรื่องเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 51-63 เรื่อง ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 52-63 เรื่อง งดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 53-63 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรับค่าตอบแทนพิเศษ
บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรให้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว