header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

กรมทหารราบที่ 15 กรมทหารตัวอย่าง

--------------------
    

     ▪ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 15 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ การพัฒนาสวัสดิการกำลังพล ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ร.15 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับกำลังพลใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกำลังพลของหน่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือนของกำลังพลต่อไป

 

ข้อมูล/ภาพ : เพจ ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4

 

   

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com